Vad är Sametinget?

Vad är Sametinget?

Man skulle kunna tro att Sametinget är samernas egen organisation bildat av samerna för samernas intresse men det är en sanning med modifikation. Sametinget har status som statlig myndighet.  Å ena sidan är det en statlig myndighet och lyder under regeringen. Myndigheten har ett förvaltningsuppdrag ed uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige. Samtidigt är Sametinget ett folkvalt samiskt parlament. Det är alltså samerna som väljer företrädarna för samerna i denna myndighet/parlament genom egna val för att bevaka samernas intressen.

På Sametingets hemsida kan man läsa: ”Sametinget utövar ännu inte något faktiskt självbestämmande, utan kan ses som ett rådgivande organ och en expertmyndighet för samiska frågor.” Detta skall alltså tolkas som att Samerna verkar för självbestämmande genom Sametinget.

Bakgrund

År 1982 tillsatte Sveriges regering Samerättsutredningen, en offentlig utredning som var klar 1989. Sametinget fanns då redan i Finland (Sametinget, 1972, ombildat 1996), samt i Norge (Sametinget, 1989). År 1993 inrättades Sametinget som ett samiskt organ med begränsat inflytande. År 2007 överfördes vissa myndighetsuppgifter från länsstyrelserna och Statens jordbruksverk till Sametinget, som blev central förvaltningsmyndighet i rennäringsfrågor, varvid tingets politiska och myndighetsutövande delar tydligare åtskildes. I samband med minoritetsreformen 2010 blev Sametinget tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm ansvarig för att följa upp hur lagen efterlevs. År 2017 gjorde Ekonomistyrningsverket en analys av Sametinget som tydliggör vissa oklarheter som följer av Sametingets unika konstruktion.

Övergripande mål

Sametinget bildades i syfte att förbättra de svenska samernas möjligheter. Sametinget verkar för en levande samisk kultur och skall ta initiativ till verksamheter som främjar denna kultur. Det övergripande målet för Sametinget enligt sametingslagen är att verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. I sametingslagen stadgas Sametingets uppgifter.

Myndighet

Sametinget har en offentligrättslig ställning som myndighet under regeringen och står under Kulturdepartementet. De samiska frågorna berör dock flera olika departement. Sametingets huvudkansli finns i Kiruna. Sametinget har lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Back To Top